Wsparcie unijne dla sektoru HoReCa

Hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura

Wsparcie unijne dla sektoru HoReCa

Cel działania:

Celem jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wsparcie udzielane jest dzięki KPO, czyli Krajowemu Planowi Odbudowy w formie BEZZWROTNEGO DOFINANSOWANIA

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Projekt skierowany dla MŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE
  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
  79.11.A Działalność agentów turystycznych,
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Dział 85 – EDUKACJA
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
  91.02.Z Działalność muzeów,
  91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia na jedno przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł
Minimalna kwota wsparcia na jedno przedsięwzięcie MŚP wynosi 50 000,00 zł
Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:

  •  zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  •  roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
Inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
Działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,
Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem,
Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych

Warunki uczestnictwa

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku. Oznacza to, że w latach 2020/2019 albo 2021/2020 trzeba spełnić ten warunek. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., to spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zajmujemy się w pomocy w pozyskaniu wsparcia finansowego dla firm. Posiadamy specjalistów w zakresie pozyskiwania dotacji w różnorodnych dziedzinach!

Opiekujemy się Państwem przez cały proces wnioskowania – od bezpłatnej analizy spełnienia podstawowych parametrów programu, przygotowanie kompletnej dokumentacji, wsparcie podczas uzupełnień, aż do uzyskania dotacji i jej rozliczenia.

Nasz adres:

ul. Kaliska 83/6
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny pracy biura:

8:00 – 16.00 
Poniedziałek – Piątek

Skontaktuj się :

Telefon: +48 575-95-85-45
E-mail: biuro@agat-szkolenia.pl