Oferta

Nasze szkolenia

Oferujemy szkolenia dofinansowane: dla firm oraz dla osób indywidualnych oraz przeprowadzamy szeroko pojęte analizy potrzeb oraz efektywności danej organizacji. Posiadamy doświadczone grono trenerów oraz konsultantów i liczne praktyki biznesowe, poparte wieloma sukcesami. Stosujemy innowacyjne metody szkoleniowe, efektywne programy oraz nieszablonowe i praktyczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

KOMPETENCJE MIĘKKIE:

Automotywacja – proaktywne dążenie do realizacji celów

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu mechanizmów motywujących ludzi do działania, poszerzenie świadomości źródeł własnej inspiracji oraz rozpoczęcie lub wzmocnienie procesu dążenia do samorealizacji. Celem edukacyjnym jest również wskazanie metod stałego zwiększania stopnia zadowolenia z podejmowanych działań.

BLOK I

Automotywacja – naturalna motywacja

 • Czym jest motywacja wewnętrzna?

 • Motywacja wewnętrzna a zarządzanie karierą.

 • Metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności.

 • Mapa dokonań.

 • Wartości związane z życiem zawodowym

 • Techniki zarządzania sobą w czasie

 • Czynniki motywujące oraz demotywatory

BLOK II

Automotywacja – programowanie podświadomości

 • Pojęcie podświadomości i jej wpływ na życie codzienne

 • Siła sugestii.

 • Proces afirmacyjny - czynniki warunkujące skuteczność afirmacji

 • Techniki relaksu i medytacji dla skutecznego programowania umysłu

 • Wizualizacja dla sukcesu

Automotywacja – sztuka skutecznego działania

 • Ustalanie celów

 • Sztuka szukania nowych rozwiązań

 • Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia 

 • Zasady budowania własnego wizerunku

 • Autoprzekaz - Trening formułowania

 • Plan wdrożeniowy

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje typologie ról zespołowych w wymiarze zadaniowym interpersonalnym oraz ich znaczenie dla pracy zespołu.

 • Stosuje działania współpracy na rzecz klienta wewnętrznego, na rzecz dążenia do wspólnych celów

 • Buduje dobre relacje wewnątrz firmy w stosunkach pracowniczych oraz dba o przyjazny wizerunek własnej osoby i firmy

 • Identyfikuje oraz wykorzystuje własne motywatory wewnętrzne

 • Definiuje techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie

 • Radzi sobie ze stresem w pracy – wg. poznanych metod automotywacyjnych

 • Stosuje w praktyce asertywną komunikację

 • Wykorzystuje metody proaktywnego działania w zespole

 • Współpracuje na rzecz wspólnych celów

 • Zna pojęcie autoprezentacji i wykorzystuje je w teorii oraz w praktyce

 • Definiuje proces afirmacyjny i wie na czym polegają czynniki warunkujące skuteczność afirmacji

 • Stosuje techniki relaksu i medytacji dla skutecznego programowania umysłu

 • Definiuje mapę dokonań i wie na czym polega

 • Wykorzystuje techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie

 • Rozróżnia czynniki motywujące oraz demotywatory

 • W zakresie kompetencji społecznych rozwinął przeformułowania przekonań na temat siebie, oraz buduje własny wizerunek w oparciu o talenty i unikalność.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z zakresu automotywacji – proaktywnego dążenia do realizacji celów.

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności w zakresie profesjonalnych rozmów z klientem w sytuacjach nietypowych trudnych i konfliktowych. Uczestnik poza różnorodną typologię klientów i dowie się jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy.

BLOK I

 • Reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta

 • Jakość obsługi klienta, a pozycja przedsiębiorstwa na rynku

 • Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem

 • Elastyczność w kontaktach z klientami

 • Psychologia obsługi klienta

 • Typologia „trudnych klientów”

 • „Osobowościowa geneza” trudnego klienta

 • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń

 • Sposoby postępowania z różnymi klientami

BLOK II

 • Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem

 • Trafne spostrzeganie i ocena innych,

 • Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji),

 • Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe),

 • Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie,

 • Istota manipulacji i perswazji,

 • Trudne sytuacje w kontaktach z klientami

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje typologie ról zespołowych w wymiarze zadaniowym interpersonalnym oraz ich znaczenie dla pracy zespołu.

 • Stosuje działania współpracy na rzecz klienta wewnętrznego, na rzecz dążenia do wspólnych celów

 • Buduje dobre relacje wewnątrz firmy w stosunkach pracowniczych oraz dba o przyjazny wizerunek własnej osoby i firmy

 • Identyfikuje oraz wykorzystuje własne motywatory wewnętrzne

 • Definiuje techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie

 • Radzi sobie ze stresem w pracy – wg. poznanych metod automotywacyjnych

 • Stosuje w praktyce asertywną komunikację

 • Wykorzystuje metody proaktywnego działania w zespole

 • Współpracuje na rzecz wspólnych celów

 • Zna pojęcie autoprezentacji i wykorzystuje je w teorii oraz w praktyce

 • Definiuje proces afirmacyjny i wie na czym polegają czynniki warunkujące skuteczność afirmacji

 • Stosuje techniki relaksu i medytacji dla skutecznego programowania umysłu

 • Definiuje mapę dokonań i wie na czym polega

 • Wykorzystuje techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie

 • Rozróżnia czynniki motywujące oraz demotywatory

 • W zakresie kompetencji społecznych rozwinął przeformułowania przekonań na temat siebie, oraz buduje własny wizerunek w oparciu o talenty i unikalność.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności w efektywnej obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Efektywność osobista i biznesowa w planowaniu i realizacji zadań

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności zakresu planowania i realizacji zadań, organizacji czasu oraz efektywności osobistej i biznesowej w pracy. Uczestnik nauczy się skutecznie radzić sobie z natłokiem projektów, zadań i celów. Pozna strategie pracy z wszelkiego rodzaju informacjami. Poprawi swoje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych - koncentracje w wykonywanych zadaniach i wypracuje nowe skuteczne nawyki ułatwiające pracę.

BLOK I

Efektywność osobista i biznesowa

 • Strategie wyznaczania celów i określania priorytetów

 • Diagram Eisenhowera – podział zadań – omówienie + ćwiczenia

 • Zarządzanie priorytetami w skutecznym zarządzaniu czasem

 • „Planowanie” - dzienne, tygodniowe i miesięczne

 • Ćwiczenia na konkretnych przykładach, wypełnianie arkuszy planowania

BLOK II

Organizacja pracy i samodyscyplina

 • Zasady dotyczące efektywnej organizacji pracy

 • Zagrożenia dotyczące efektywnej organizacji – Prokrastynacja i prawo Parkinsona

 • Reguły dot. planowania przerw w pracy i relaksacji

 • Skuteczne sposoby radzenia sobie z „pożeraczami” czasu i „przerywaczami” pracy

 • Świadomość własnych ograniczających przekonań - „Siłą Założeń” + ćwiczenia

BLOK III

Zarządzenie pamięcią i uwagą

 • Efektywność osobista i biznesowa w praktyce

 • Strategia pracy z tekstem pisanym

 • Neuroedukacja: pamięć, uwaga, efektywność osobista

 • Metody zapamiętywania ważnych informacji z mowy i pisma

 • Jak zarządzać uwagą i wyciągać z tego realne korzyści?

 • Podsumowanie + ćwiczenia udoskonalające dot. pamięci oraz koncentracji

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje skuteczne zasady zarządzania sobą w czasie, dzięki którym skutecznie rozplanowuje kluczowe zadania

 • Planuje szereg zadań o różnym stopniu ważności

 • Wyznacza cele krótko i długo terminowe, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie

 • Korzysta z narzędzi usprawniających zarządzanie czasem takich jak: Macierz Eisenhowra, linia czasu, technika ABC, metoda ALPEN

 • Charakteryzuje techniki pomagające efektywnie wykorzystywać swój czas pracy oraz radzi sobie ze złymi nawykami,

 • Wykorzystuje efektywnie swój czas podczas pracy

 • Wypracowuje własne, skuteczne zasady organizacji pracy własnej

 • Buduje swoją efektywność osobistą poprzez 6 filarów efektywności

 • Wyznacza cele w oparciu o misję i wizję zgodnie ze swoimi predyspozycjami

 • Uzasadnia jaki wpływ na zwiększenie własnej efektywności ma otwartość na zmiany.

 • Wykorzystuje i rozwija swoją kreatywność, aby znaleźć szybsze i lepsze rozwiązanie problemu

 • Radzi sobie z natłokiem projektów, zadań i celów oraz zna strategie pracy z tekstami, notatkami i informacjami.

 • Definiuje pojęcie i założenia neurodydaktyki, czyli dziedziny mówiącej o tym, jak uczy się mózg.

 • W zakresie kompetencji społecznych jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej oraz jest pewniejszy w działaniu

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności związanych z efektywnością osobistą i biznesową podczas planowania i realizacji zadań.

Etyka biznesu – zarządzanie etyczne w organizacji

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką świata wartości etycznych, ponadto uczestnicy dowiedzą się jak przygotować i wdrożyć kodeks etyczny oraz program rozwoju etyki w instytucji. Dowiedzą się jak etycznie postępować w kontakcie z pracownikiem i pracodawcą, rozwiną umiejętności analizy i rozwiązywania problemów i dylematów etycznych a także poznają korzyści, jakie przynosi zastosowanie zasad etyki w biznesie.

BLOK I

 • Zagadnienia wprowadzające do etyki biznesu

 • Etyka w praktyce zarządzania

 • Identyfikacja kluczowych wartości w biznesie

 • Zadania etyki w sprzedaży i reklamie

 • Znaczenie etyki biznesu dla pracowników, pracodawców i kontrahentów

 • Postawy etyczne w firmie

 • Etyka we współpracy z kontrahentem

BLOK II

 • Związek między etyką a celami, efektywnością i wizerunkiem firmy

 • Analiza i diagnoza dylematów etycznych

 • Jak rozwiązać dylemat etyczny?

 • Kodeksy etyczne - ich istota, rodzaje i funkcje

 • Wady i zalety budowania kodeksów etycznych

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje wartości i zasady etyczne w środowisku zawodowym

 • Rozpoznaje źródła powstających dylematów oraz umie je rozwiązać

 • Rozumie istotę, budowę i funkcje zawodowych kodeksów etycznych

 • Przygotowuje kodeks etyczny i wdroża go w instytucji

 • Odróżnia rzetelny kodeks etyczny od nierzetelnego

 • Rozpoznaje nieetyczną reklamę i sprzedaż

 • Wie jak w sposób etyczny za pomocą reklamy wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa

 • Dba w sposób odpowiedni o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

 • Tworzy długotrwałe relacje z kontrahentami oparte na etycznej współpracy

Usługa skierowana do osób chcących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z zakresu etyki biznesu – zarządzania etycznego w organizacji.

Innowacyjność oraz kreatywne rozwiązywanie problemów w biznesie

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności różnorodnych metod kreatywnego myślenia i oraz rozwiązywania problemów w kontaktach biznesowych oraz rozwinięcie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i opracowanie warunków wdrożenia metod kreatywnego myślenia podczas pracy.

BLOK I

Trening kreatywności w oparciu o innowacyjność

 • Umiejętności interpersonalne w twórczości : Analiza informacji zwrotnych a twórczość + ćwiczenia

 • Jak zniewolwać sztywność i szablonowość podczas kontaktów biznesowych?

 • Motywacja związana z twórczą pracą

 • Ocena własnych zdolności i umiejętności
  Twórczej samoocena w teorii i w praktyce

 • Jak pozostać oryginalnym i nieszablonowym? –aspekty twórczego działania

BLOK II

Kreatywne rozwiązywanie problemów

 • Przestrzeń problemowa – przykłady praktyczne

 • Odkrywanie celów w kontaktach biznesowych

 • Analiza SWOT

 • Generowanie pomysłów w zależności od sytuacji

 • Rozwiązania w oparciu o praktyczne przykłady - ćwiczenia

 • Ocena rozwiązań – plusy i minusy

 • Podsumowanie

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Rozróżnia techniki kreatywne gwarantujące generowanie większej liczby pomysłów

 • Wdraża czynniki kreatywności podczas zarówno pracy wykonywanej samodzielnie jak i grupowo

 • Definiuje fundamenty innowacyjnego myślenia w kontaktach biznesowych

 • Charakteryzuje techniki pamięciowe wzbogacające zasób wiedzy

 • Projektuje elementy wspomagające twórcze myślenie

 • Motywuje zespołu do kreatywnego i twórczego myślenia

 • Definiuje zasady pomagające współtworzyć innowacyjne rozwiązania

 • Dokonuje analizy problemu oraz patrzy na problem z innej perspektywy oraz dodatkowo generuje niestandardowe rozwiązania

 • Selekcjonuje i ocenia najlepsze rozwiązania zgodnie z najistotniejszymi kryteriami

 • Projektuje umiejętności skutecznego sprzedawania pomysłów w organizacji

 • Ocenia co ma wpływ na proces tworzenia nowych rozwiązań oraz zna ewentualne bariery i sposoby ich pokonywania

 • W zakresie kompetencji społecznych wzrost w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności związanych z innowacyjnością oraz kreatywnym rozwiązywaniem problemów w biznesie.

Inteligencja emocjonalna w biznesie

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w rozwoju świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym oraz zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi. Zostaną również rozwinięte kompetencje budowania relacji w inteligentny emocjonalnie sposób oraz nauka budowania świadomości znaczenia Inteligencji emocjonalnej jako komponentu kapitału przywódczego liderów.

BLOK I

Emocje w biznesie i życiu zawodowy

 • Kompetencje inteligencji emocjonalnej

 • Rola i znaczenie emocji w biznesie

 • Obszary wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w biznesie

 • Ćwiczenia – obszary rozwoju - kwestionariusz badający poziom inteligencji emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju

BLOK II

Świadomość emocjonalna

 • Jak działa mechanizm emocji i jakie są jego skutki?

 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny - omówienie

 • Strategie wyzwalania i odbioru emocji, które budują współpracę i zaufanie

BLOK III

Rozwijanie samokontroli – Zarządzanie emocjami

 • Strategie reakcji na emocje

 • Zarządzanie złością, irytacją, zniecierpliwieniem, niepewnością

 • Model ABCDE w praktyce – przebudowywanie sposobu myślenia w trakcie trudnej sytuacji emocjonalnej

BLOK IV

Inteligencja emocjonalna w teorii i w praktyce - relacje biznesowe

 • Rola empatii w budowaniu relacji biznesowych z innymi + ćwiczenia

 • Jak słuchać innych i jak prawidłowo odpowiadać? – ćwiczenia

 • Praktyczny wpływ emocji na porozumiewanie się między osobami

 • Umiejętności rozróżniania i nazywania emocji w kontaktach biznesowych

 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Rozumie procesy związanych z powstawaniem i dynamiką silnych stanów emocjonalnych 

 • Rozróżnia typologie emocji i mechanizmy zmiany stanów emocjonalnych oraz ich procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji 

 • Rozpoznaje własne emocje i przeciwdziała stanom afektywnym mogącym zakłócić proces podejmowania decyzji 

 • Charakteryzuje metody i techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi

 • Zna podstawy empatii, wie jakie są obszary inteligencji emocjonalnej, wie co się składa na pojęcie inteligencji emocjonalnej

 • Kreuje wiedzę o wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu sobą, zarządzaniu relacjami z innymi oraz zarządzaniu zespołem

 • Przeprowadza autodiagnozę własnych mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania emocjami

 • Określa co go motywuje i co sprawia, że ma chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym

 • Sprawuje kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami

 • Reaguje odpowiednio na sytuacje stresowe oraz radzi sobie z emocjami, które pojawiają się w sytuacji stresowej

 • Zarządzać własnymi emocjami, posługuje się mapą emocji

 • Buduje dobre jakościowo kontakty z klientami oraz współpracownikami

 • W zakresie kompetencji społecznych jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej, poprawia jakość kontaktów ze współpracownikami i klientami oraz buduje poprawne relacje interpersonalne.

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności związanych z kompetencjami interpersonalnymi, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej, pracy w zespole, przewodzenia, tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi.

Komunikacja interpersonalna wykorzystywana w przedsiębiorstwie

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie w tym: umiejętności w sferze przekazu informacji werbalnej oraz niewerbalnej z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych w zespole oraz motywacji oraz umiejętność budowania komunikatów zgodnych z intencją i rozumienia komunikatów nadawcy zgodnie z założeniem.

BLOK I

Zasady skutecznej komunikacji

 • Komunikacja interpersonalna i jej rezultaty w praktyce.

 • Efektywność komunikacyjna - stosowność / skuteczność

 • Bariery w procesie komunikacji

 • Jak zbudowa

 • komunikacyjną wiarygodność?

 • Style komunikacji - Algorytmy rozpoznawania i reagowania na poszczególne style

 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego uczestników – ćwiczenia praktyczne

 • Macierz Eisenhowera – macierz efektywności komunikacyjnej

 • Autoanaliza stylów komunikacyjnych

BLOK II

Struktury komunikacyjne

 • Mowa: sugerowanie oraz wyrażanie potrzeb

 • Przekonywanie: uzasadnianie i odwoływanie się do wspólnych wartości i celów

 • Negocjowanie: proponowanie korzyści oraz opisywanie konsekwencji

 • Zjednywanie: zachęcanie, inspirowanie

 • Techniki komunikacji ekspresywnej a style komunikacji społecznej - wzajemne powiązania i zastosowanie

BLOK III

Komunikacja w sytuacjach trudnych i problemowych

 • Informacja zwrotna w budowaniu i realizacji celów indywidualnych

 • Różnica między komunikatem typu "Ja" i typu "Ty".

 • Schemat udzielania informacji zwrotnej dotyczącej zmiany zachowania

 • Asertywna odmowa zabezpieczająca relacje

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych metod i technik komunikacyjnych

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Zna błędy i bariery w komunikacji,

 • Rozróżnia czynniki wpływające na przekazy komunikacyjne i problemy w komunikacji w codziennej pracy,

 • Korzysta z technik sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje,

 • Używa techniki skutecznej komunikacji zarówno w przekazywaniu informacji, jak i ich odbiorze,

 • Kreuje rozmowy z „trudnym rozmówcą”, - posiada umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, zna narzędzia radzenia sobie z presja i manipulacją

 • Porozumiewania się w sposób efektywny, z nastawieniem na słuchanie, zrozumienie i umiejętne przekazanie informacji zwrotnej,

 • Identyfikuje i analizuje problemy, które rodzą brak komunikacji i współpracy,

 • Zna własny stylu komunikacji, jego mocne oraz słabe strony,

 • Rozpoznaje techniki w jaki styl komunikacji stosować w zależności od typu odbiorcy, 

 • Dostosowuje stylu komunikacji do odbiorcy, uwzględniając skuteczne umiejętności komunikacyjne,

 • Stosuje techniki aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej,

 • Wypracuje skuteczne narzędzia pozwalające na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie

 • W zakresie kompetencji społecznych pogłębił świadomość na temat korzyści płynących z komunikacji w zespole i porozumiewania się w sposób pewny podczas pracy z zespołem oraz z potencjalnych klientem nastawionym na współpracę. 

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności komunikacyjnych, pragnących poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne oraz wzbogacić swój rozwój osobisty o umiejętności i wiedze wykorzystywaną w komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja werbalna i niewerbalna z elementami mediacji

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uczestnik nabędzie kompetencje wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji wykorzystywane w praktyce.

BLOK I

 • Poziomy komunikacji społecznej.

 • Definicja i model komunikacji dwustronnej

 • Trening umiejętności skutecznego słuchania

 • Podstawowe techniki aktywnego słuchania

 • Komunikacja werbalna

 • Komunikacja niewerbalna

 • Style komunikacji niewerbalnej

 • Komunikaty niewerbalne i interakcyjne

 • Techniki argumentacji i perswazji.

 • Budowanie wiarygodności i własnej kompetencji.

BLOK II

 • Typy osobowości a style komunikacji.

 • Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacji.

 • Przyczyny zaburzeń w komunikacji społecznej

 • Bariery komunikacyjne w relacji z klientem i współpracownikiem.

 • Znaczenie gestów i komunikatów pozawerbalnych.

 • Trening odczytywania mowy ciała rozmówcy.

 • Znaczenie kontaktu wzrokowego w budowaniu zaufania i realizacji wspólnych planów. AlterEgo

 • Konstruktywna krytyka – rodzaje stosowanych komunikatów.

 • Mediacje i negocjacje w komunikacji

 • Style, etapy oraz techniki negocjacji oraz mediacji

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje praktyczne narzędzia potrzebne do sprawnego komunikowania się, rozwiązywania problemów oraz prowadzenia dialogu w życiu codziennym

 • Wie jak zapobiegać konfliktom, niwelować ich skutki i rozwiązywać z korzyścią dla obu zaangażowanych w nie stron.

 • Rozpoznaje nieporozumienia i konflikty oraz wie jak przeciwdziałać typowym w firmie sporom.

 • Stosuje praktyczną wiedzę na temat kontrolowania i zakończenia sytuacji konfliktowych

 • Definiuje techniki manipulacji i sposoby przeciwdziałania manipulacjom.

 • Definiuje podstawy mediacji i negocjacji jako alternatywne metody rozstrzygania sporów w firmie.

 • Stosuje elementy wiedzy teoretycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz teorii konfliktu, elementami negocjacji oraz mediacji.

 • Wie jakie są podstawowe błędy w komunikowaniu się,

 • Używa techniki argumentacji i perswazji w życiu zawodowym jak i codziennym,

 • Buduje swoją wiarygodność i pewność siebie w relacjach międzyludzkich.

 • Uczestnik szkolenia poprawił swoje zdolności komunikacyjne poprzez poznane techniki skutecznego porozumiewania się oraz wie jaki wpływ mają emocje podczas procesu komunikacji oraz posiada umiejętność samoregulacji własnych emocji.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej wraz z elementami mediacji.

Kreowanie marki osobistej – Personal Branding

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kreowania własnej marki osobistej oraz tworzenia strategii jej komunikacji w przedsiębiorstwie w tym: poznanie technik, koncepcji oraz zasad niezbędnych do zbudowania własnej marki oraz nabycie umiejętności definiowania, kreowania oraz osiągania zamierzonych rezultatów i efektów w zakresie tworzenia indywidualnej marki.

BLOK I

Fundamenty budowania marki osobistej

 • Budowa własnej marki – droga do sukcesów zawodowych?

 • Strategia budowania własnej marki w organizacji.

 • Błędy w budowaniu osobistej marki w social mediach?

 • Wizerunek w miejscu pracy - komunikacja dla otoczenia poprzez wygląd i zachowanie?

 • Powody, dla których warto inwestować w budowanie marki osobistej.

BLOK II

Narzędzia do budowania marki osobistej

 • Elementy składowe marki osobistej.

 • Mocne strony i obszary do rozwoju na bazie profilu koloru osobowości.

 • Omówienie systemu arkuszu wartości.

 • Jak wyróżnić się na tle innych silnych marek?

 • Benchmarking - Siły wspierające w zakresie budowania własnej marki w organizacji

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej a współpraca zespołowa

 • Mocne strony i obszary do rozwoju - Arkusz kompetencji.

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje zasady budowania wizerunku zgodnego z własną marką.

 • Definiuje zasady budowania wizerunku osoby kompetentnej i profesjonalisty w swojej branży.

 • Kreuje zasady komunikacji własnej marki w organizacji.

 • Stosuje techniki zwiększania poczucia pewności siebie.

 • Rozumie zasady dyplomatycznej asertywności w przedsiębiorstwie

 • Rozróżnia techniki PR (m.in. metodologia Simona Sinka, model GROW, EPU, RTB, analiza SWOT).

 • Charakteryzuje elementarne zasady: dress-codu i savoir-vire.

 • Definiuje własnych silnych kompetencji w relacjach osobistych i zawodowych.

 • Posiada umiejętności mówienia o swoich obszarach do rozwoju.

 • Buduje prezentacje własnej osoby zgodnie z celem spotkania, prezentacji czy też wystąpienia.

 • Zwiększył swoją efektywności osobistą oraz zawodową zgodnie ze specyfiką branży.

 • W zakresie kompetencji społecznych pogłębił świadomość na temat korzyści płynących z komunikacji interpersonalnej, zwiększył swoją pewność siebie wraz z asertywnością w kontaktach biznesowych dzięki rozwinięciu umiejętności związanych z autoprezentacją.Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie budowania własnej marki osobistej.

Kreowanie pewności siebie oraz wzmacnianie potencjału

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest wzmocnienie przez uczestnika pewności siebie oraz pewności w działaniu. Pozna techniki umożliwiające budowanie poczucia własnej wartości, nauczy się docierać i wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby. Pozna techniki mentalne, zwiększy swój potencjał, wyznaczy cele oraz wytyczy drogę do realizacji swojej mapy do realizacji.

BLOK I

 • Pewność siebie – od czego zależy?

 • Co wiem o sobie? Jak rozstać się ze schematami, które nas osłabiają i demotywują? 

 • Moje mocne i słabe strony - samoocena

 • Moja lista życiowych sukcesów, czyli jak nauczyć się doceniać siebie 

 • Pewność siebie oraz pewność w działaniu – jak ją zbudować?

BLOK II

 • Własny system wartości – wyznaczanie priorytetów

 • Afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie 

 • Czy cele zawodowe i osobiste są spójne? - Ocena

 • Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu

 • Motywacja a realizacja wyznaczonych celów

BLOK III

 • Wizualizacja - sposób motywacji, wzbudzania pozytywnych emocji i wzmacniania pewności siebie 

 • Wyobraźnia – jak ją wykorzystać przy realizowaniu celów

 • Mapa Marzeń – projektowanie własnej przyszłości

 • Mowa Ciała – wykorzystanie do wzmacniania pewności siebie

 • Typy postaw: postawy nawykowe i wyuczone

 • Trening technik asertywnych - wykorzystanie w praktyce

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Wie jakie są mechanizmy pewności siebie.

 • Redukuje stres wynikający o z braku pewności siebie.

 • Definiuje podstawowe pojęcia twórczego myślenia: twórczość, innowacyjność, kreatywność,

 • Definiuje przeszkody utrudniające podejmowanie twórczych działań,

 • Stosuje metody rozwijania kreatywności w praktyce,

 • Wie czym jest trening kreatywności i na czym polega,

 • Wytwarza twórcze pomysły za pomocą poznanych technik i metod,

 • Wykorzystuje w praktyce umiejętność myślenia kombinacyjnego oraz myślenia transformacyjnego

 • Wykorzystuje metody rozwiązywania problemów: burza mózgów, mapy myśli, sześć kapeluszy.

 • Definiuje pojęcie wizualizacji - zna sposoby motywacji, wzbudzania pozytywnych emocji i wzmacniania pewności siebie 

 • Definiuje pojęcie wyobraźni i wykorzystuje ją przy realizowaniu zamierzonych celów

 • Wie na czym polega Mapa Marzeń – projektuje własną przyszłość na jej podstawie

 • Wie na czym polega Mowa Ciała – wykorzystuje ją do wzmacniania pewności siebie

 • Rozróżnia typy postaw: postawy nawykowe i wyuczone

 • Wykorzystuje w praktyczny sposób: Trening technik asertywnych

 • Rozwinął swoją kreatywność w relacjach poprzez twórcze ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne,

 • Posługuje się wybranymi narzędziami, technikami i dzięki temu będą mogli swobodnie wykorzystywać je w swojej pracy,

 • Zna narzędzia służące ocenie generowanych pomysłów i określaniu opłacalności ich wdrożenia.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z zakresu kreowania pewności siebie oraz wzmacnianie własnego potencjału.

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest przekazanie najlepszych praktyk w zakresie budowanie strategii komunikacji marketingowej w Internecie oraz omówienie kluczowych narzędzi e-marketingu przez narzędzia promocji online po niestandardowe formy komunikacji online.

Celem jest również zaprezentowanie sposobów i narzędzi pomiaru skuteczności działań internetowych oraz analizy rentowności promocji online.

BLOK I

 • Komunikacja formalna

 • Komunikacja nieformalna

 • Reklama - zasady działania i skuteczność reklamy

 • Promocja sprzedaży (rodzaje, kiedy stosować, mierzenie efektywności)

 • Public Relations - narzędzie kształtowania wizerunku, efekty działań public relations

 • Marketing bezpośredni

 • Sprzedaż osobista - warunki skuteczności, zasady działania

 • Sponsoring i event marketing - wybór, kreowanie własnych wydarzeń

BLOK II

 • Konsument w Internecie

 • Budowanie strategii promocji online

 • Reklama i promocja – od koncepcji do realizacji

 • Model komunikacji promocyjnej/marketingowej

 • Planowanie kampanii internetowej

 • Jak skutecznie tworzyć fundamenty komunikacji online?

 • Leady, czyli jak pozyskiwać klientów online?

 • Formy e-mail marketing

 • Praktyka redagowania komunikatów za pośrednictwem komunikatorów internetowych

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje pojęcia komunikacji formalnej i nieformalnej

 • Definiuje pojęcie reklamy i zna zasady jej działania oraz skuteczności

 • Tworzy promocje sprzedaży – stosuje ją w praktyce w mierzeniu założonych celów

 • Kreuje narzędzia kształtowania wizerunku online

 • Rozróżnia marketing bezpośredni oraz pośredni

 • Kreuje własny model komunikacji promocyjnej zgodnie z poznanymi narzędziami

 • Redaguje komunikaty za pośrednictwem komunikatorów internetowych

 • Zna sposoby i narzędzia pomiaru skuteczności działań internetowych oraz analizę rentowności promocji online

 • Definiuje kluczowe mierniki efektywności i pojęcia e-marketingowych

 • W zakresie kompetencji społecznych wykorzystuje swoje pasje w procesie wzmacniania swojej marki oraz będzie świadomy swoich osobistych wartości w relacjach komunikacji marketingowej.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności w zakresie metod i narzędzi komunikacji marketingowej w biznesie.

Nowoczesna sprzedaż internetowa – Social Selling

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak budować za pomocą komunikacji w social mediach trwałą relację z klientami oraz jak budować sieci kontaktów przekładające się na zwiększoną efektywność sprzedaży. Zarządzanie własnym wizerunkiem eksperta w sieci, znajomości wybranych narzędzi wspierających Social Selling, a także konstruowanie programów social sellingowych we własnej organizacji pozwoli na stworzenie profesjonalnego kanału sprzedaży internetowej.

BLOK I

 • Czym jest Social Selling?

 • Założenia Social Sellingu

 • Narzędzia social sellingu

 • Krajobraz social media – jak wykorzystywać platformy społecznościowe i osiągać efekty

 • Budowa strategii social media - co musi zawierać, po co ją tworzyć?

 • Anatomia postów – jak tworzyć angażujące treści w social mediach?

BLOK II

 • Świadomość marki i jej wizerunek

 • Budowanie relacji i sieci kontaktów – ilość czy jakość?

 • Umiejętność dotarcia do właściwych osób

 • Trendy w komunikacji

 • Jak przygotować się do wdrożenia social selling w organizacji?

Uczestnik:

 • Wie czym należy się kierować w komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i czym różni się ona od rozmowy sprzedażowej w innych kanałach.

 • Wie czym się różni klasyczny proces sprzedażowy od Social Sellingu

 • Zna cechy efektywnego profilu osobistego

 • Potrafi zbudować sieć kontaktów biznesowych w social mediach

 • Wie jakie są trendy rynkowe i jak wykorzystać je w praktyce

 • Potrafi konstruować programy social sellingowe

 • Wie jak wprowadzić w swojej organizacji odpowiednie elementy social sellingu

 • Wie jak uniknąć błędów na wczesnym etapie wprowadzenia Social Selingu w organizacji

 • Wie które narzędzia Social Sellingu najlepiej działają na użytkowników portali społecznościowych

 • Potrafi budować długotrwałe relacje

 • Potrafi tworzyć treści w social mediach pozwalające na zwiększenie efektywności swojej pracy

Usługa skierowana do osób dążących do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnej sprzedaży internetowej.

Organizacja i zarządzanie sprzedażą

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest doskonalenie przez uczestników umiejętności realizacji strategii sprzedaży firmy oraz właściwe planowanie realizacji celów w zależności od potencjału rynku. Ponadto szkolenie wpłynie w znacznym stopniu na umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie monitorowania efektów pracy oraz wpływaniu na rozwój kompetencji sprzedażowych.

BLOK I

 • Organizacja wewnętrzna zespołu sprzedażowego

 • Definiowanie indywidualnych i zespołowych zadań i celów

 • Planowanie celów sprzedaży i metod osiągania celów

 • Planowanie i podział budżetu sprzedażowego

 • Umiejętności komunikacyjne menedżera sprzedaży

 • Automotywacja oraz zaangażowanie w działania

BLOK II

 • Wielkość i potencjał rynku

 • Ocena rynku i możliwości rynkowych (cross-analysis, gap analysis, new market)

 • Analiza rynku – analiza konkurencji i sojuszników

 • Rywalizacja rynkowa – zdobywanie kontraktów na rynku

 • Pozycjonowanie oferty na tle konkurencji

Uczestnik:

 • Uzyskał podstawowe kompetencje sprzedażowe

 • Wie jak planować cele sprzedażowe i podział budżetu

 • Potrafi przygotowa

 • profesjonalną strategię sprzedaży produktów

 • Wie jak projektować i organizować proces sprzedaży

 • Wie jak efektywnie rozwinąć styl zarządzania zespołem sprzedaży

 • Wie jak wyznacza

 • cele krótko- i długoterminowe

 • Zna mechanizmy motywacyjne i ich praktyczne zastosowanie

 • Potrafi opracować narzędzia przydatne przy zarządzaniu sprzedażą

 • Wie jak korygować cele i zamieniać je na zadania

 • Potrafi budować strategie dostosowane do potrzeb handlowych

 • Potrafi dokonać analizy rynku i możliwości rynkowych

 • Potrafi przeprowadzać analizy, wykorzystywać dostępne analizy rynkowe oraz stosować ich wyniki w praktyce

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności związanych z organizacją oraz zarządzania sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Skuteczny clienting, czyli zarządzanie relacyjne z klientem

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich nawyków u uczestnika szkolenia związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem właściwej relacji biznesowej z klientem. Poznanie znaczenia właściwego zarządzania relacjami z klientem przez pryzmat cyklu życia klienta, zdiagnozowanie czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na relacje z klientem oraz nauka rozpoznawania typów klientów i ich potencjalny wpływ na działalność własnej organizacji.

BLOK I

 • Definicja clienting’u jako sprzedaży relacyjnej

 • Relacja z Klientem od kontaktów bezpośrednich po korespondencje mail’ową

 • Jak postępować aby utrzymać kontakt z Klientem a nie być nachalnym?

 • Czego oczekuje ode mnie Klient, a czego Ja oczekuję od Klienta?

 • CRM - zarządzanie relacjami z Klientem

BLOK II

 • Typologie Klientów

 • Motywacja a proces sprzedaży

 • Etapy sprzedaży a etapy obsługi klienta

 • Asertywne budowanie relacji w sprzedaży z ,,trudnym'' i „zmiennym” Klientem

 • Sprzedaż a gwarancja satysfakcji klienta

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Buduje podstawy efektywnej komunikacji w firmie.

 • Buduje strategie komunikacji przy uwzględnieniu potrzeb oraz oczekiwań odbiorców.

 • Redaguje skuteczne komunikaty wewnętrzne w przedsiębiorstwie,

 • Wykorzystuje narzędzia komunikacji oraz określa skuteczność działań, a także ich optymalizacji w zależności od potrzeb.

 • Kreuje pozytywną atmosferę wśród współpracowników oraz wie jak używać efektywnej komunikacji w codziennej pracy

 • Definiuje rolę marketingu relacyjnego w przedsiębiorstwie

 • Definiuje zasady budowania strategii marketingowej opartej na paradygmacie relacyjnym

 • Rozróżnia bariery i ograniczenia związane z wdrożeniem strategii marketingu relacyjnego w organizacji

 • Zna korzyści z wdrożenia strategii marketingu relacyjnego w organizacji

 • Stosuje instrumenty marketingu relacyjnego i zna ich praktyczne znaczenie

 • Zyskał szereg kompetencji społecznych z zakresu podstawowych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz budowania pozytywnych relacji w codziennych kontaktach.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z zakresu skutecznego clienting’u czyli zarządzania relacyjnego z klientem.

Social media, czyli marketing w mediach społecznościowych

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikowi wiedzy i umiejętności, jak można wzbogacić działania promocyjne poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii. Przedstawienie najważniejszych technologii, narzędzi, serwisów internetowych, które można wykorzystać w codziennej pracy.

BLOK I

 • Media społecznościowe w biznesie: korzyści, typowe słabości i błędy

 • Rynek usług komunikacji społecznościowej

 • Budowa strategii komunikacji w społecznościach internetowych

 • Analiza i wybór narzędzi społecznościowej komunikacji

 • Tworzenie harmonogramu, budżetu oraz KPI’s projektu komunikacyjnego

 • Metodologia i narzędzia pomiaru efektów działań

 • Realizacja, monitoring i estymacja kampanii

BLOK II

 • Social media wykorzystane dobrze lub źle – galeria przypadków i przykładów

 • Praktyczna realizacja działań w social media

 • Taktyka a strategia, czyli o przewagach dobrze przemyślanej elastyczności

 • Darmowe i komercyjne narzędzia do monitorowania społecznościowego internetu

 • Metody pomiaru – związek z celami i założonymi grupami dotarcia

 • Narzędzia wspomagające pomiar

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Definiuje podstawowe zasady w komunikacji marki w mediach społecznościowych, ich zalet oraz wad

 • Stosuje narzędzia promocyjne, służące do realizacji ustalonych celów reklamowych,

 • Wykorzystuje budowę strategii komunikacji w społecznościach internetowych

 • Analizuje efekty działania w social mediach

 • Rozróżnia dobre i złe praktyki w komunikacji w social mediach

 • Definiuje typy mediów społecznościowych i zna ich zastosowanie

 • Dopasowuje samodzielnie narzędzia do planowanych celów marketingowych, 

 • Planuje prostą strategię komunikacji w social media, 

 • Wdraża strategię działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,

 • Dobiera cele i narzędzia do zaplanowanych działań,

 • Mierzy efekty działań w Internecie i wyciągać z nich właściwe wnioski.

 • Uczestnik jest świadom swoich umiejętności potrafi je zastosować w codziennej pracy z innymi osobami oraz umiejętnie dzieli się nabytą widzą i potrafi wytłumaczyć mechanizmy rządzące marketingiem internetowym współpracownikom.

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z Social media, czyli marketingu w mediach społecznościowych.

Zarządzanie czasem i zadaniami, czyli efektywne planowanie

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych ale także z narzędziami usprawniającymi zarządzanie czasem. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo określać cele, ustalać priorytety, delegować zadania, radzić sobie z czynnikami zakłócającymi pracę. Usługa pozwoli także na wypracowanie odpowiednich strategii oraz metod dla efektywnej współpracy z innymi pod presją czasu.

BLOK I

 • Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie

 • Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu

 • Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy

 • Jak poprawnie formułować swoje cele?

 • Wyznaczenie priorytetów - określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych

 • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych w praktyce

 • Poznanie metod planowania pracy własnej i strukturalizacji zadań

BLOK II

 • Bariery efektywnego wykorzystania czasu

 • Jak najskuteczniej walczyć z pożeraczami czasu?

 • Kluczowe zasady współpracy i ustalania zadań z innymi

 • Asertywność w delegowaniu, egzekwowaniu, dzieleniu się pracą, przyjmowaniu zadań

 • Redukcja stresu a realizacja zadań w praktyce, czyli odzyskiwanie poczucia kontroli nad czasem

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Działa bezstresowo i z większą koncentracją

 • Wie od czego zależy produktywność osobista i jak ją podnieść

 • Określa w sposób skuteczny priorytety w działaniu

 • Wie w jaki sposób poprawnie formułować swoje cele i je osiągać

 • Planuje swoje działania na podstawie wartości i priorytetów

 • Kreuje zwiększenie efektywności zarządzania czasem

 • Współdziała z innymi ludźmi w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

 • Definiuje poziom motywacji do działania i wie w jaki sposób go zwiększyć

 • Rozróżnia metody i techniki zarządzania czasem i zadaniami

 • Przeciwdziała czynnikom zakłócającym pracę

 • Wie jak dzięki asertywności podnieść swoją efektywność w działaniu i wyznaczaniu oraz przyjmowaniu zadań

 • Planuje w sposób efektywny czas pracy

 • Redukuje stresory oraz tym samym maksymalizować efektywność swojej pracy

Usługa skierowana do osób chcących poszerzyć wiedze i umiejętności z zakresu zarządzania czasem i zadaniami, czyli efektywnego planowania.

Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych, zarządzania nimi oraz poznania ich mechanizmów. Ponadto szkolenie dostarczy szeroki repertuar wiedzy na temat, technik, stylów i metod rozwiązywania konfliktów w zespole i diagnozy sytuacji konfliktowej. Uczestnicy nabędą także umiejętności identyfikowania źródeł konfliktów w firmie, co pozwoli na tworzenie efektywniejszej współpracy.

BLOK I

 • Rozpoznanie istoty konfliktów oraz ich przyczyn

 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych

 • Jak efektywnie zarządzać i kierować konfliktem?

 • Radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym

 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów

BLOK II

 • Umiejętności osobiste a rozwiązywanie trudnych sytuacji

 • Rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

 • Nieefektywne zachowania w sytuacji konfliktowej

 • Skutki niezauważania i zaniechania działania w sytuacji konfliktu

 • Sposoby zapobiegania konfliktom

 • Sposoby dochodzenia do porozumienia - rola mediatora, negocjatora lub arbitra

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Wie czym jest konflikt i zna jego źródła

 • Stosuje skuteczną komunikację w sytuacjach konfliktowych

 • Stosuje zdobytą wiedzę w obszarze rozwiązywania i zarządzania konfliktem

 • Buduje bezkonfliktową komunikację w zespole

 • Zna własne umiejętności i predyspozycje rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 • Definiuje zachowania, które należy unikać w sytuacji konfliktowej

 • Wie w jaki sposób efektywne rozwiązywanie konfliktów przyczynia się do budowania długofalowych relacji w zespole

 • Określa własny styl rozwiązywania konfliktu i własną ścieżkę rozwoju w tym obszarze

 • Dopasowuje styl działania w sytuacji konfliktowej w zależności od zaistniałego problemu

 • Przekształca sytuacje konfliktową w szansę do budowania dobrych relacji z członkami zespołu

 • Kreuje zapobieganie konfliktom w zespole

Usługa skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze i umiejętności z zakresu zarządzania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

Zarządzanie stresem i samokontrola emocji w miejscu pracy

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnej wiedzy na temat stresu i metod budowania długotrwałej odporności psychicznej. Uczestnik nauczy się, jak radzić sobie ze stresem w pracy, prawidłowo redukować poziom napięcia i wzmacniać samokontrolę. Pozna sposoby na zachowanie równowagi emocjonalnej i dbania o swoją energię, pogłębi wiedzę na temat budowania autorytetu i własnej wartości.

BLOK I

 • Pojęcie "stresu" - pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:

 • Typowe objawy stresu - w jaki sposób szybko na nie reagować?

 • W jaki sposób stres wpływa na nasze myślenie i działanie?

 • Doraźne i efektywne metody antystresowe

 • Typowe źródła stresu

BLOK II

 • Sposoby redukcji stresu: techniki, metody, treningi.

 • Postawy i ich funkcje a własne wartości – regulacja emocji,

 • Inteligencja emocjonalna w praktyce,

 • Trening relaksacji neuromięśniowej:

 • Zastosowanie testów osobowości, postaw asertywnych i kwestionariusza inteligencji emocjonalnej.

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Buduje i umacnia w sposób konsekwentny swoją wartość i autorytet

 • Radzi sobie ze stresem w sytuacjach osobistych i biznesowych

 • Kreuje świadomość indywidualnych czynników stresogennych

 • Zna swój styl działania w sytuacjach stresowych i nauka pracy z nim

 • Wie jak obniżyć napięcia w sytuacjach stresowych

 • Definiuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia

 • Wie jak powstaje stres oraz jak efektywnie nim zarządzać

 • Reaguje prawidłowo na stresujące sytuacje oraz tworzy osobiste strategie radzenia sobie ze stresem.

 • Rozpoznaje czynniki wewnętrze oraz zewnętrzne, które wpływają na pojawienie się stresu.

 • W zakresie kompetencji społecznych nauczył się jak osiągać większą satysfakcję życia, mobilizację do działania oraz otwartość na nowe wyzwania.

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania stresem i samokontroli w miejscu pracy.

Zarządzanie stresem i samokontrola emocji w miejscu pracy

 • CEL EDUKACYJNY:
 • RAMOWY PROGRAM:
 • EFEKTY KSZTAŁCENIA:
 • GRUPA DOCELOWA:

Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnej wiedzy na temat stresu i metod budowania długotrwałej odporności psychicznej. Uczestnik nauczy się, jak radzić sobie ze stresem w pracy, prawidłowo redukować poziom napięcia i wzmacniać samokontrolę. Pozna sposoby na zachowanie równowagi emocjonalnej i dbania o swoją energię, pogłębi wiedzę na temat budowania autorytetu i własnej wartości.

BLOK I

 • Pojęcie "stresu" - pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:

 • Typowe objawy stresu - w jaki sposób szybko na nie reagować?

 • W jaki sposób stres wpływa na nasze myślenie i działanie?

 • Doraźne i efektywne metody antystresowe

 • Typowe źródła stresu

BLOK II

 • Sposoby redukcji stresu: techniki, metody, treningi.

 • Postawy i ich funkcje a własne wartości – regulacja emocji,

 • Inteligencja emocjonalna w praktyce,

 • Trening relaksacji neuromięśniowej:

 • Zastosowanie testów osobowości, postaw asertywnych i kwestionariusza inteligencji emocjonalnej.

Po ukończonej usłudze uczestnik:

 • Buduje i umacnia w sposób konsekwentny swoją wartość i autorytet

 • Radzi sobie ze stresem w sytuacjach osobistych i biznesowych

 • Kreuje świadomość indywidualnych czynników stresogennych

 • Zna swój styl działania w sytuacjach stresowych i nauka pracy z nim

 • Wie jak obniżyć napięcia w sytuacjach stresowych

 • Definiuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia

 • Wie jak powstaje stres oraz jak efektywnie nim zarządzać

 • Reaguje prawidłowo na stresujące sytuacje oraz tworzy osobiste strategie radzenia sobie ze stresem.

 • Rozpoznaje czynniki wewnętrze oraz zewnętrzne, które wpływają na pojawienie się stresu.

 • W zakresie kompetencji społecznych nauczył się jak osiągać większą satysfakcję życia, mobilizację do działania oraz otwartość na nowe wyzwania.

Usługa skierowana do osób dążących do zwiększenia umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania stresem i samokontroli w miejscu pracy.

Nasz adres:

ul. Kaliska 83/6
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny pracy biura:

8:00 – 16.00 
Poniedziałek – Piątek

Skontaktuj się :

Telefon: +48 575-95-85-45
E-mail: biuro@agat-szkolenia.pl